RODO

Klauzula informacyjna 


Użyte pojęcia

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1).


1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem  danych osobowych jest HERMES ZALECH SPÓŁKA JAWNA, Mirosław ul. Długa 3A, 09-472 Słupno, KRS: 0000307911, Regon: 140366758, NIP: 7742894002, tel. +48 502  815 800, e-mail: sprzedaz@hermes1.pl (zw. dalej „ADO”).


2. Skąd ADO ma Twoje dane osobowe?

ADO  przetwarza dane osobowe pozyskane z ogólnie dostępnych baz danych i  źródeł informacji (CEIDG, KRS, stron internetowych, itp.) oraz  przekazane bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą.


3. W jakim celu ADO przetwarza moje dane osobowe?

Powierzone  dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kontaktu z  użytkownikami  strony internetowej www.hermes1.pl, klientami ADO oraz osobami i  firmami, z którymi ADO współpracuje, zamierza nawiązać  współpracę lub  przedstawić ofertę handlową - nie są one udostępniane  innym podmiotom w  celach marketingowych. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


4. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez ADO?

  • dane identyfikacyjne, takie jak: imię nazwisko, adres zamieszkania, itp.,
  • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń, itp.,
  • dane identyfikacyjne reprezentantów oraz osób wyznaczonych do kontaktu z ADO.


5. Komu ADO przekazuje dane osobowe?

Przetwarzane  dane mogą być przekazywane/powierzane innym podmiotom (np. świadczącym  usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, serwisowe, informatyczne,  księgowe, itp.) po wcześniejszym zawarciu z nimi umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są organy i podmioty  upoważnione do ich przetwarzania z mocy prawa.


6. Jak długo ADO przechowuje Twoje dane?

Dane  osobowe zawarte w dokumentach rozliczeniowych (faktury, rachunki,  umowy, itp.) przechowywane są przez ADO, przez okres minimum 5 lat od  ich wytworzenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane  do momentu wycofania zgody. Pozostałe dane przechowywane są przez okres  minimum 3 lat, w celu zabezpieczenia interesów ADO w przypadku możliwego  wystąpienia roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą.


7. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane;
  • poprawienia lub sprostowania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ADO ich przetwarzania w dotychczasowym zakresie;
  • wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie  nakazują lub umożliwiają ADO ich przetwarzanie, np. w celu  zabezpieczenia interesów ADO w przypadku możliwego wystąpienia roszczeń  ze strony osoby, której dane dotyczą;
  • cofnięcia  zgody na  przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6  ust. 1  lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • wniesienia  skargi do  organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.


8. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W  sprawach związanych z danymi osobowymi i ich ochroną można kontaktować  się bezpośrednio z ADO - telefonicznie, mailowo lub osobiście/listownie -  przy użyciu danych wskazanych w pkt. 1.